wwww

Rari Capital 借贷协议 Fuse 因 Uniswap 特定资产流动性不足被预言机攻击后受损

DeFi 智能投顾协议 Rari Capital 宣布其借贷协议 Fuse 23 号资金池发生预言机操控事件,黑客通过在 Uniswap V3 上操控 VUSD (23 号资金池中的一种资产)的价格使得 Fuse 资金池蒙受损失。这次事件主要原因是 Fuse 资金池通过 Uniswap V3 预言机喂价,而 Uniswap V3 资金池的流动性不足,黑客就可以操控价格来获利。

相关文章